HỘP ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG TỰ ĐỘNG (Single duct VAV box)

Mã sản phẩm: S VAV

Mã đặt hàng: S VAV D

Vật liệu: ZAM K27